LỜI VÁI CÚNG ÔNG BÀ CHA MẸ

From NguyenDT

Jump to: navigation, search

LỜI KHẤN VÁI CÚNG TỔ TIÊN, ÔNG BÀ, CHA MẸ v.v... TRONG NGÀY GIỐ

Hôm nay là ngày ..... tháng..... năm 200..., tức là ngày ..... tháng ..... năm ..... Âm Lịch. tại xứ ................ tỉnh ,,,,,,,,,,,,,,,,, nước ........................

Gia chủ chúng con là ..........................., ....................... v.v... Tâm thành thiết lể, hương đăng trà quả, thực phẩm trai (1) nghi

•Thượng niệm bổn âm đường thượng Nguyễn Ðức gia tiên tổ, quá vãng lịch đại chư tiên linh, cửu huyền thất tổ, thất thế phụ mẫu quá vãng chư tiên linh.

•Thượng niệm tiên linh Ông bà Tổ là ............................ và bà .........................

•Thượng niệm tiên linh Ông bà Cố là ............................ và bà .........................

•Thượng niệm tiên linh Ông bà Nội là ............................ và bà .........................

Chánh kỵ (2) tiên linh Ông/Bà (nội, ngoại, cố, tổ, cha, mẹ) là ...................... và ......................

Ðồng thời kính thỉnh tiên linh:

Ðộ dẩn Cố Cô, Cố Chú, Cố Bác, Cố Thím, Nội Cô, Nội Chú, Nội Bác, Nội Thím, Cha Me, Cô Chú Bác Thím, cùng con cháu vô danh, suốt sảo tảo vong, đồng lai chứng hưởng,

Nạp thọ chơn hương phổ huân cúng dường.

Nguyện cầu chư tiên linh gia trì tử tôn hôn tế, vợ chồng con cháu mạnh giỏi bình yên.

Chú giải:

(1) Trai là cúng chay

(2) Chánh kỵ là ngày giổ chính của vị nầy

Personal tools